AB Karl Hedin i Sala
Fridhemsgatan 23
733 39 Sala Sverige