AB Karl Hedin i Hofors
Rönningsgatan 11
813 34 Hofors Sverige